Άρθρο 73

Οφειλές ανασφάλιστων προσώπων

1. Οι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., οφειλές των δικαιούχων του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), μαζί με τις όποιες προσαυξήσεις τους, οι οποίες αφορούν σε δαπάνες ιατρικής και νοσηλευτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανόμενων και των εκάστοτε κλινικοεργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4368/2016, διαγράφονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του π.δ. 16/1989 (Α΄6) και δεν αναζητούνται από τους οφειλέτες. Με τη διαγραφή των οφειλών αίρεται κάθε αναγκαστικό μέτρο που έχει ληφθεί και κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει επιβληθεί για την είσπραξή τους.
2. Ποσά, τα οποία έχουν καταβληθεί για τις οφειλές της παραγράφου 1 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται.